Användarvillkor

1. Allmänt

C More är en internetbaserad distributör av tjänster (”Tjänsterna”) som ger användaren möjlighet att genom streaming se filmer och serier från C More Film och/eller sport från C More Sport via internet på www.cmore.se (”Webbplatsen”). För att en användare (”Kunden”) ska kunna få tillgång till Tjänsterna krävs att Kunden skapar ett användarkonto, ingår avtal om köp av innehåll samt accepterar de allmänna villkor som anges nedan (”Allmänna Villkor”). De Allmänna Villkoren utgör tillsammans med de övriga villkor som anges vid köp av innehåll via Tjänsterna, det avtal som gäller mellan C More Entertainment AB (”C More”) och Kunden för användning av Tjänsterna (”Avtalet”). För att ingå Avtal måste Kunden vara 18 år. Kunden ansvarar för att de uppgifter som Kunden lämnar i samband med skapande av användarkonto är korrekta samt att löpande meddela C More om uppgifterna ändras. Kunden ansvarar för att ingen annan får tillgång till Kundens inloggningsuppgifter och lösenord. Kunden ska omedelbart meddela C More om Kunden vet eller misstänker att någon annan än Kunden har fått tillgång till inloggningsuppgifter och lösenord.

2. Tekniska och geografiska förutsättningar för att använda Tjänsterna

För att kunna använda Tjänsterna krävs att Kunden har nödvändig utrustning, mjukvara och internetkapacitet. C More ansvarar inte för fel och/eller försening som beror på att Kunden inte har nödvändig utrustning, mjukvara och/eller internetkapacitet. Kunden kan ta del av innehåll på olika mottagarenheter som har Windows, OS X och IOS. Kunden har inte rätt att registrera fler än fem (5) mottagarenheter och kan aldrig ta del av innehåll från Tjänsterna på fler än på två (2) mottagarenheter samtidigt. C More förbehåller sig rätten att ändra de tekniska förutsättningarna från tid till annan. Kunden har endast rätt ta del av innehåll via Tjänsterna när Kunden befinner sig i Sverige.

3. Pris, betalning och hantering av betalningsinformation

Köp av innehåll sker i abonnemangsform. Abonnemang tecknas för en period som motsvarar 30 dagar (”Abonnemangsperiod”). Betalning av abonnemangsavgiften sker i förskott till dess Kunden säger upp abonnemanget. Abonnemangsavgiften betalas genom att avgiften dras från det kreditkort som Kunden har angivit. Abonnemangsavgift för en förnyad Abonnemangsperiod förfaller till betalning den sista dagen i innevarande Abonnemangsperiod. Pris för köp av innehåll framgår av den prislista som gäller från tid till annan och som återfinns på Webbplatsen. Samtliga priser är angivna inklusive moms och i svenska kronor (SEK). Utöver betalning till C More Entertainment AB, December 2013 för innehållet tillkommer den avgift som Kunden betalar till sin internetoperatör, vilket hanteras mellan Kunden och dennes internetoperatör utanför ramen för detta Avtal. Betalning för köp av innehåll sker via de betalningsförmedlare som C More anlitar från tid till annan. Kunden kan betala med kreditkort (VISA eller Mastercard.). Kunden bör notera att eventuella avgifter och ytterligare villkor kan gälla för användningen av dessa betalningsalternativ. Information om innehållet i sådana villkor tillhandahålls inte av C More. På Kundens kontoutdrag för kreditkort kommer köpet att bokföras som C More. Kunden ansvarar för att det konto som enligt detta Avtal ska debiteras abonnemangsavgift på förfallodagen innehåller tillräckliga medel för att täcka den abonnemangsavgift som debiteras från tid till annan. Vid försenad betalning har C More rätt att debitera Kunden dröjsmålsränta enligt räntelagen, lagstadgad påminnelseavgift och i förekommande fall lagstadgad inkassoavgift. Vidare har C More rätt att omedelbart säga upp Avtalet helt eller delvis eller på annat sätt begränsa Kundens tillgång till Tjänsterna.

4. Automatisk förnyelse av abonnemang

Abonnemang förnyas automatiskt genom att Abonnemangsperioden förlängs med 30 dagar förutsatt att Kunden inte har sagt upp abonnemanget. Detta innebär att C More kommer att fortsätta att debitera abonnemangsavgift i enlighet med punkten 3 till dess Kunden säger upp abonnemanget.

5. Distansavtalslagen och begränsningar i ångerrätten

Avtalet omfattas av distansavtalslagen. Detta innebär bl.a. att Kunden har rätt att frånträda Avtalet (ångerrätt) inom 14 dagar från det att Avtalet träffades (ångerfristen). För att utnyttja ångerrätten ska Kunden innan ångerfristens utgång kontakta C Mores kundtjänst. Observera att ångerrätten är begränsad. Om Kunden loggar in på Tjänsterna och aktiverar streaming av innehåll samtycker Kunden till att C More påbörjar fullgörandet av Tjänsterna, även om ångerfristen inte skulle ha löpt ut. Detta innebär att Kunden inte har någon ångerrätt från och med den tidpunkt då Kunden aktiverar streaming av innehåll.

6. Kampanjer och Gratiserbjudanden

C More kan komma att erbjuda nya användare att till reducerat pris (”Kampanjerbjudande”) eller utan kostnad (”Gratiserbjudande”) använda Tjänsterna under viss period (”Kampanjperiod” respektive ”Gratisperiod”). Rätten att ta del av Kampanjerbjudande [och/eller Gratiserbjudande] är villkorad av att (i) varken Kunden eller någon i Kundens hushåll har tecknat ett abonnemang i anslutning till ett Kampanjebjudande respektive Gratiserbjudande under de senaste sex (6) månaderna och (ii) Kunden inte har varit Kund under de senaste tre (3) månaderna. Utöver de villkor som anges här kan ett Kampanjerbjudande och Gratiserbjudande vara förenat med vissa ytterligare på Webbplatsen angivna villkor. Efter Kampanjperiodens utgång kommer Kunden, förutsatt att Kunden inte aktivt säger upp abonnemanget dessförinnan, att debiteras det pris som C More har meddelat ska gälla efter Kampanjperioden. Detta innebär vidare att C More kommer att debitera sådan abonnemangsavgift till dess Kunden säger upp abonnemanget eller C More meddelar Kunden att något annat pris ska gälla. Efter Gratisperiodens utgång kommer Kunden, förutsatt att Kunden inte säger upp Gratiserbjudandet enligt nedan, att debiteras det pris som C More har meddelat ska gälla för Tjänsterna efter Gratisperioden. Detta innebär att Gratiserbjudandet övergår till ett Abonnemang och C More kommer att debitera sådan abonnemangsavgift till dess Kunden säger upp Abonnemanget eller C More meddelar Kunden att något annat pris ska gälla. Kunden säger upp ett Gratiserbjudande genom att antingen: (i) under dag 1-14 av Gratiserbjudandet meddela C More (Gratiserbjudandet avslutas då omedelbart); eller (ii) under dag 15 till och med Gratiserbjudandets sista dag meddela C More (Gratiserbjudandet avslutas då på Gratisperiodens sista dag).

7. Ändring av abonnemangsavgift

C More har rätt att ändra abonnemangsavgiften (även under Kampanjperioden) genom att meddela Kunden senast 30 dagar före dess att ändringen träder ikraft. Sådant meddelande publiceras på Webbplatsen eller skickas till Kunden via e-post.

8. Användning av Tjänsterna m.m.

Kunden ansvarar för att Tjänsterna inte används i strid med gällande lagstiftning samt att Tjänsterna endast används för personligt och privat bruk. Allt material som Kunden får tillgång till genom Tjänsterna skyddas av svensk och internationell upphovsrättslagstiftning, och annan tillämplig lagstiftning. Kunden får inte förfoga över material som Kunden får tillgång till genom Tjänsterna i strid med upphovsrättslagstiftningen, annan tillämplig lagstiftning eller i strid med detta Avtal. Detta innebär bland annat att Kunden inte får sprida eller kopiera sådant material, inte tillgängliggöra materialet till allmänheten eller använda materialet i kommersiellt syfte. Kunden får inte låta annan person använda Kundens inloggningsuppgifter. Kunden får inte kringgå, ta bort, ändra eller i övrigt påverka den teknik och/eller det säkerhetssystem som C More använder för att skydda Tjänsterna. Kundens agerande i strid med denna punkt 8 ska alltid anses som ett väsentligt avtalsbrott och medföra rätt för C More att omedelbart säga upp Avtalet och stänga av Kunden från att använda Tjänsterna utan skyldighet att återbetala erlagd ersättning. Sådant agerande kan även medföra skadeståndsskyldighet för Kunden. C More förbehåller sig även rätten att i övrigt stänga av Kunden från all användning av Tjänsterna, utan skyldighet att återbetala erlagd ersättning, vid brott mot detta Avtal.

9. C Mores ansvar för fel i och försenad leverans av Tjänsterna

Tjänsternas karaktär gör att störningar, t.ex. på grund av överbelastning, nätverks- och/eller andra kommunikationsfel och/eller problem, kan förekomma som kan innebära att Kunden inte kan ta del av köpt innehåll. C More ansvarar inte för att Kunden inte kan ta del av Tjänsterna på grund av sådan överbelastning, fel och/eller problem. Utöver vad som anges ovan är C Mores ansvar ytterligare begränsat till att endast omfatta fel i och försenad leverans av Tjänst som beror på C More. C More ansvarar t.ex. inte för fel och försening som beror på Kunden eller fel i Kundens utrustning (såsom t.ex. att den inte uppfyller de tekniska förutsättningarna under punkten 2 ovan) eller annan utrustning som inte tillhör C More.

10. Olämpligt innehåll

Det kan finnas innehåll i Tjänsterna som kan vara eller uppfattas som är olämpligt för minderåriga eller andra. Kunden ansvarar för att minderåriga inte tar del av olämpligt innehåll via Kundens användarkonto.

11. Reklamation

Om Kunden anser att Tjänsterna är felaktig eller att leverans av Tjänsterna är försenad måste Kunden, för att få åberopa felet, lämna en reklamation genom att kontakta C Mores kundtjänst inom två (2) månader från det att felet inträffade (kontaktuppgifter till kundtjänsten finns på Webbplatsen). Vid reklamation ska Kunden uppge viss information såsom t.ex. vilket innehåll (film, serieavsnitt etc.) som reklamationen avser, datum och klockslag för felet/förseningen, vilken internetoperatör som Kunden har, Kundens postadress, en detaljerad redogörelse för felet/förseningen etc. Kunden ska vidare skicka med kvittot för det köpta abonnemanget eller tjänsten eller på annat sätt kunna visa sitt inköp.

12. Sociala medier

Tjänsterna kan låta Kunden integrera sina aktiviteter i Tjänsterna med funktionalitet som tillhandahålls av andra nätverkstjänster, t.ex. Twitter och Facebook (”Sociala Medier”), genom att exempelvis låta andra ta del av den profil som Kundens har på Tjänsterna samt dela länkar med andra användare av Tjänsterna. Om Kunden väljer att aktivera sådan funktion kan det bli möjligt för andra att se den profil som Kunden har på Tjänsterna. Kunden samtycker till att C More inte ansvarar för innehållet när det har integrerats med Sociala Medier. C More förbehåller sig dock rätten att omedelbart stänga av hela eller delar av Tjänsterna om Kunden använder Tjänsterna i samband med Sociala Medier på ett sätt som C More bedömer som klandervärt, såsom t.ex. att (i) publicera eller skapa något som innebär förtal, förolämpning, trakasseri, mobbing eller som på något annat sätt är stötande eller klandervärt, (ii) skicka skräppost till andra användare och/eller (iii) i övrigt göra något som strider mot gällande lagstiftning och/eller föreskrifter.

13. Avtalstid och uppsägning

Avtalet gäller under Abonnemangsperioden och förlängs automatiskt i enlighet med punkten 4 ovan, om Kunden inte säger upp abonnemanget. Kunden har rätt att säga upp abonnemanget när som helst genom att kontakta C Mores kundtjänst (kontaktuppgifter till kundtjänsten finns på Webbplatsen). Någon återbetalning av redan betald abonnemangsavgift sker dock inte. C More kan, utöver vad som anges i punkten 8, säga upp Avtalet med omedelbar verkan om C More (i) beslutar att stänga Tjänsterna helt eller delvis, (ii) beslutar att väsentligen förändra Tjänsterna och/eller innehåll eller (iii) har annan skälig anledning att säga upp Avtalet. Uppsägning av Avtalet från C Mores sida kan ske via e-post, telefon eller information på Webbplatsen. Om C More säger upp Avtalet enligt (i)-(iii) i denna punkt ska C More i förekommande fall återbetala den del av Kundens erlagda ersättning avseende köp av abonnemang som motsvarar återstående del av Abonnemangsperioden efter uppsägning.

14. Behandling av personuppgifter

Genom godkännandet av dessa Allmänna Villkor samtycker Kunden till att dennes personuppgifter, inklusive bland annat namn, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella andra digitala adresser samt uppgifter som Kunden direkt eller indirekt lämnar genom användandet av Tjänsterna (vilka inhämtas med hjälp av bl.a. cookies, se punkten 15 nedan), får behandlas och lagras av C More och andra företag inom Bonnier AB-koncernen (”Bonnierkoncernen”), i vilken C More ingår, enligt nedan. Bonnierkoncernen har ett gemensamt register över koncernens kunder (”Kunddatabasen”) och Kundens personuppgifter kommer att behandlas och lagras i Kunddatabasen. Kunddatabasen innehåller namn, personnummer, postadress, elektroniska adresser, telefonnummer, leverans-, betalnings- och inköpsuppgifter avseende produkter som Kunden köpt samt uppgifter lämnade vid användning av Tjänsterna eller andra tjänster tillhandahållna av Bonnierkoncernen (t.ex. via cookies, se punkten 15 nedan). Kunddatabasen innehåller även profilfaktorer, dvs. områdesbaserade och statistiskt beräknade profiler med utgångspunkt från Kundens bostadsadress (t.ex. utbildningsnivå, boendeform, resvanor, familjesammansättning och inkomstnivå), vilka inhämtas från offentligt tillgängliga register och databaser. Genom godkännandet av de Allmänna Villkoren samtycker Kunden till att C More och Bonnierkoncernen behandlar och lagrar de av Kunden lämnade personuppgifterna (inklusive uppgifter som inhämtas med hjälp av bl.a. cookies) för följande ändamål; (1) för fullgörandet av detta Avtal, (2) för administration av Tjänsterna, (3) för produktutveckling, (4) för statistik- och analysändamål, (5) för marknadsföring, inklusive direkt marknadsföring, via post, telefon, SMS, epost och andra digitala kanaler samt (6) för anpassning av webbtjänster och marknadsföring som riktas mot Kunden (s.k. profilering). C More och Bonnierkoncernen kan komma att lämna ut personuppgifterna till tredje man (inklusive bland annat Bonnierkoncernens samarbetspartners), antingen för tredje mans självständiga behandling av personuppgifterna för marknadsföringsändamål eller för behandling på uppdrag av C More eller Bonnierkoncernen. Kundens samtycke till C Mores och Bonnierkoncernens behandling och lagring av dennes personuppgifter är giltigt till dess Kunden själv återkallar det. Kundens personuppgifter lagras under den tid Kunden har en pågående Abonnemangsperiod och under högst tolv månader därefter, eller direkt efter återkallat samtycke. Kunden har rätt att när som helst återkalla samtycket genom att kontakta C Mores kundtjänst (kontaktuppgifter till kundtjänsten finns på Webbplatsen). Kunden kan genom en skriftlig begäran till C More begära rättelse av felaktig uppgift. Kunden har vidare rätt att begära att Kundens personuppgifter inte behandlas i marknadsföringssyfte. Kunden har även rätt att efter skriftlig begäran en (1) gång per kalenderår från C More få information om vilka personuppgifter som berör Kunden som behandlas, ändamålet med behandlingen, varifrån dessa uppgifter har hämtats och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut. För förfrågningar och information i övrigt om C Mores behandling av personuppgifter hänvisas till C Mores kundtjänst. För ytterligare information om Bonnierkoncernens behandling av personuppgifter, se www.kunddata.bonnier.se.

15. Cookies

En cookie är en liten datafil som skickas till och lagras på Kundens enhet när denne besöker Webbplatsen och/eller använder Tjänsterna. Det finns två typer av cookies, permanenta cookies och temporära cookies (s.k. sessionscookies). Permanenta cookies lagras på Kundens enhet under en längre period medan sessionscookies försvinner när Kunden stänger ned webbläsaren. På Webbplatsen kan dels C Mores egna cookies (s.k. förstapartscookies), dels cookies från C Mores tjänsteleverantörer och samarbetspartners, däribland Bonnierkoncernen (s.k. tredjepartscookies) användas. C More, C Mores tjänsteleverantörer och samarbetspartners (däribland Bonnierkoncernen) kan använda cookies (såväl permanenta cookies som sessionscookies) och andra liknande tekniker bland annat för följande ändamål:

  • för att C More ska kunna tillhandahålla Tjänsterna;
  • för att underlätta Kundens användande av Webbplatsen och Tjänsterna;
  • för att ge Kunden tillgång till lagrad information;
  • för att anpassa innehållet på Webbplatsen eller i Tjänsterna;
  • för att inhämta statistik;
  • för att genomföra webbanalyser och trafikmätningar;
  • för att rekommendera nya tjänster eller innehåll som passar Kundens intressen;
  • för att spåra användandet av Webbplatsen och Tjänsterna; och
  • för att tillhandahålla information till tredje part så att anpassad marknadsföring och erbjudanden kan riktas mot Kunden.

Genom godkännandet av dessa Allmänna Villkor samtycker Kunden till användningen av cookies enligt ovan. Om Kunden inte vill acceptera användandet av cookies kan Kunden ändra inställningarna i sin webbläsare så att cookies helt eller delvis inte tillåts. Notera att delar av Webbplatsen eller Tjänsterna kan sluta fungera eller fungera sämre om Kunden avaktiverar funktionen avseende cookies. För mera detaljerad information om cookies, se www.minacookies.se. För att reglera anpassad annonsering i webbläsaren, se www.youronlinechoices.com.

16. Ändring av de Allmänna Villkoren, Tjänsterna och innehåll samt överlåtelse av Avtalet

C More förbehåller sig rätten att när som helst ändra de Allmänna Villkoren, Tjänsterna och/eller innehåll i Tjänsterna. Meddelande om ändring i de Allmänna villkoren som inte är till uppenbar fördel för Kunden kommer som regel att lämnas via e-postmeddelande eller på Webbplatsen, varför Kunden rekommenderas att regelbundet uppdatera sig via Webbplatsen. Om Kunden inte accepterar meddelad ändring av de Allmänna villkoren som inte är till uppenbar fördel för Kunden, har Kunden rätt att frånträda Avtalet i berörd del med verkan från den tidpunkt ändringen träder i kraft. Kunden äger vid frånträdande av Avtalet enligt denna punkt rätt att få tillbaka den del av erlagd ersättning som motsvarar återstående del av Abonnemangsperioden efter uppsägning. Om Kunden inte inom 30 dagar från och med att ändring har meddelats informerar C More om att Kunden vill frånträda Avtalet innebär det att Kunden accepterar ändringen. Vidare gäller att om Kunden fortsätter att använda Tjänsterna efter att det att ändring av de Allmänna Villkoren, Tjänsterna och/eller innehåll i Tjänsterna har trätt ikraft, ska Kunden anses ha accepterat sådan ändringen. C More har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till annan.

17. Tvist

Vid tvist mellan C More och Kunden ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas, kan tvisten avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden. Part har dock alltid rätt att väcka talan vid allmän domstol.

18. Kundtjänst

Kunden är välkommen att kontakta C Mores kundtjänst för ytterligare information eller vid behov av support. Kontaktuppgifter till C Mores kundtjänst finns på Webbplatsen.

19. Kontaktuppgifter till C More

C More Entertainment AB Tegeluddsvägen 3-5 115 84 Stockholm