Användarvillkor C More f.r.o.m. 25 maj 2018

Användarvillkor C More Gäller fr o m 25 maj 2018

1. Allmänt

C More är en internetbaserad distributör av tjänster (”Tjänsterna”) som ger användaren möjlighet att beroende på valt paket genom streaming se sport, filmer, serier, TV-program, barninnehåll och linjära TV-kanaler via internet på www.cmore.se (”Webbplatsen”) och i C Mores appar. För att en användare (”Kunden”) ska kunna få tillgång till Tjänsterna krävs, utöver betalning, att Kunden har registrerat ett användarkonto på Webbplatsen. Ett användarkonto skapas antingen när Kunden själv registrerar sig på Webbplatsen eller genom att Kunden ingår ett avtal om tillgång till Tjänsterna med en digital-tv operatör, en C More-säljare, återförsäljare eller samarbetspartner till C More.

C More och TV4 AB, org. nr 556242-7152, ingår i samma koncern (med Bonnier Broadcasting AB org. nr 556802-5646 som gemensam ägare). C Mores systertjänst TV4 Play är en gratistjänst där användare bland annat kan ta del av TV4-innehåll med reklam. Tjänsterna bygger på samma tekniska plattform, vilket innebär att när Kunden skapar ett användarkonto på Webbplatsen så skapas även ett vilande konto för TV4 Play, och om en användare skapar ett konto för TV4 Play så skapas ett vilande konto på Webbplatsen. Ett vilande konto för TV4 Play aktiveras sedan om Kunden väljer att komplettera med obligatoriska uppgifter på TV4 Play och ett vilande konto på Webbplatsen aktiveras om användaren väljer att köpa något av de paket (abonnemang) som finns på C More.

Dessa Användarvillkor utgör tillsammans med de övriga villkor och den information som anges i samband med köp av abonnemang, det avtal som gäller mellan C More Entertainment AB (”C More”) och Kunden för användning av Tjänsterna (”Avtalet”). För att ingå Avtal måste Kunden vara 18 år. Kunden ansvarar för att de uppgifter som Kunden lämnar i samband med köpet och skapande av användarkonto är korrekta samt att löpande meddela C More om uppgifterna ändras. Kunden ansvarar för att ingen annan får tillgång till Kundens inloggningsuppgifter och lösenord. Kunden ska omedelbart meddela C More om Kunden vet eller misstänker att någon annan än Kunden har fått tillgång till inloggningsuppgifter och lösenord.

2. Tekniska och geografiska förutsättningar för att använda Tjänsterna

För att kunna använda Tjänsterna krävs att Kunden har nödvändig utrustning, mjukvara och internetkapacitet. C More ansvarar inte för fel och/eller försening som beror på att Kunden inte har nödvändig utrustning, mjukvara och/eller internetkapacitet. Kunden kan ta del av innehåll på olika mottagarenheter som har Windows, OS X och IOS. Kunden har inte rätt att registrera fler än fem (5) mottagarenheter och kan aldrig ta del av innehåll från Tjänsterna på fler än två (2) mottagarenheter samtidigt. C More förbehåller sig rätten att ändra de tekniska förutsättningarna från tid till annan.

Kunden har endast rätt ta del av innehåll via Tjänsterna när Kunden befinner sig i Sverige. Från och med 1 april 2018 har Kunden dock möjlighet att under vissa förutsättningar och i enlighet Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2017/1128 om gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online på den inre marknaden ta del av innehåll via Tjänsterna när Kunden tillfälligt befinner sig utanför Sverige men inom EU/EES.

3. Pris, betalning och hantering av betalningsinformation

Abonnemang tecknas för den period som framgår av informationen och villkoren vid köpet (”Abonnemangsperiod”). Om Kunden har valt en kampanj med bindningstid övergår Abonnemangsperioden till att bli en 30 dagarsperiod efter att bindningstiden har löpt ut, se vidare under punkten 4, ”Automatisk förnyelse av abonnemang”. Betalning av abonnemangsavgiften sker i förskott till dess Kunden säger upp abonnemanget. Abonnemangsavgiften betalas genom att avgiften dras från det kreditkort som Kunden har angivit eller genom betalning av faktura. Om betalning sker via kreditkort förfaller Abonnemangsavgift för en förnyad Abonnemangsperiod till betalning den sista dagen i innevarande Abonnemangsperiod. Om betalning sker via faktura förfaller Abonnemangsavgift för en förnyad Abonnemangsperiod till betalning på förfallodagen som angivits på fakturan.

Pris för köp av innehåll utöver det som ingår i abonnemanget (t.ex. styckesköp) framgår av den prislista som gäller från tid till annan och som återfinns på Webbplatsen. Samtliga priser är angivna inklusive moms och i svenska kronor (SEK).

Utöver betalning till C More (eller annan med vilken Kunden har ingått avtal om tillgång till Tjänsterna) för abonnemang eller t.ex. innehåll vid styckesköp, tillkommer den avgift som Kunden betalar till sin internetoperatör, vilket hanteras mellan Kunden och dennes internetoperatör utanför ramen för detta Avtal.

Betalning till C More sker via den eller de betalningsförmedlare som C More anlitar från tid till annan. Kunden kan betala med kreditkort (VISA eller Mastercard) eller via faktura.

Kunden bör notera att eventuella avgifter och ytterligare villkor kan gälla för användningen av dessa betalningsalternativ. Information om innehållet i sådana villkor tillhandahålls inte av C More.

På Kundens kontoutdrag för kreditkort kommer köpet att bokföras som C More.

Kunden ansvarar för att det konto som enligt detta Avtal ska debiteras abonnemangsavgift på förfallodagen innehåller tillräckliga medel för att täcka den abonnemangsavgift som debiteras från tid till annan. Om medel saknas förbehåller sig C More rätten att skicka faktura. Vid försenad betalning har C More rätt att debitera Kunden dröjsmålsränta enligt räntelagen, lagstadgad påminnelseavgift och i förekommande fall lagstadgad inkassoavgift. Vidare har C More rätt att omedelbart säga upp Avtalet helt eller delvis eller på annat sätt begränsa Kundens tillgång till Tjänsterna.

För det fall Kunden har köpt abonnemang eller t.ex. innehåll genom styckesköp via en tredje part (digital-tv operatör, återförsäljare eller annan samarbetsparter till C More) och betalningen enligt Kundens avtal med sådan tredje part ska ske till denna, gäller de betal-alternativ och betalningsvillkor som framgår av Kundens avtal med sådan tredje part.

4. Automatisk förnyelse av abonnemang

Abonnemang förnyas automatiskt genom att Abonnemangsperioden förlängs med 30 dagar förutsatt att Kunden inte har sagt upp abonnemanget. Detta innebär att C More kommer att fortsätta att debitera abonnemangsavgift i enlighet med punkten 3 till dess Kunden säger upp abonnemanget.

5. Distansavtalslagen och begränsningar i ångerrätten

Avtalet omfattas av distansavtalslagen. Detta innebär bl.a. att Kunden har rätt att frånträda Avtalet (ångerrätt) inom 14 dagar från den dag då Avtalet träffades (ångerfristen). För att utnyttja ångerrätten ska Kunden innan ångerfristens utgång kontakta C Mores kundservice (telefon: 0771-481 481). Observera att ångerrätten är begränsad. Om Kunden loggar in på Tjänsterna och aktiverar streaming av innehåll samtycker Kunden till att C More påbörjar fullgörandet av Tjänsterna, även om ångerfristen inte skulle ha löpt ut. Detta innebär att Kunden har samtyckt till att Tjänsterna har fullgjorts och att det därmed inte finns någon ångerrätt från och med den tidpunkt då Kunden aktiverar streaming av innehåll. Kunden kan också meddela C More om åberopande av ångerrätten genom att fylla i och posta Konsumentverkets blankett till C More. Blanketten finns här:

http://publikationer.konsumentverket.se/sv/publikationer/lagarregler/lagar/2angerblankett.html. Blanketten skickas till C Mores kundservice via epost (info@cmore.se)

6. Kampanjer och Gratiserbjudanden

C More kan komma att erbjuda nya användare att till reducerat pris (”Kampanjerbjudande”) eller utan kostnad (”Gratiserbjudande”) använda Tjänsterna under viss period (”Kampanjperiod” respektive ”Gratisperiod”). Rätten att ta del av Kampanjerbjudande och/eller Gratiserbjudande kan vara är villkorad av att (i) varken Kunden eller någon i Kundens hushåll har tecknat ett abonnemang i anslutning till ett Kampanjerbjudande respektive Gratiserbjudande under de senaste sex (6) månaderna och (ii) Kunden inte har varit Kund under de senaste tre (3) månaderna. Utöver de villkor som anges här kan ett Kampanjerbjudande och Gratiserbjudande vara förenat med vissa ytterligare på Webbplatsen angivna villkor. Efter Kampanjperiodens utgång kommer Kunden, förutsatt att Kunden inte aktivt säger upp abonnemanget dessförinnan, att debiteras det pris som C More har meddelat ska gälla efter Kampanjperioden. Detta innebär vidare att C More kommer att debitera sådan abonnemangsavgift till dess Kunden säger upp abonnemanget eller C More meddelar Kunden att något annat pris ska gälla. Efter Gratisperiodens utgång kommer Kunden, förutsatt att Kunden inte säger upp Gratiserbjudandet enligt nedan, att debiteras det pris som C More har meddelat ska gälla för Tjänsterna efter Gratisperioden. Detta innebär att Gratiserbjudandet övergår till ett Abonnemang och att C More kommer att debitera sådan abonnemangsavgift till dess Kunden säger upp Abonnemanget eller C More meddelar Kunden att något annat pris ska gälla. Om Kunden säger upp ett Gratiserbjudande under Gratisperioden har C More rätt att omedelbart avsluta Gratiserbjudandet och avsluta Kundens tillgång till de relevanta Tjänsterna.19

7. Ändring av abonnemangsavgift

C More har rätt att ändra abonnemangsavgiften (även under Kampanjperioden) genom att meddela Kunden senast 30 dagar innan dess att ändringen träder ikraft. Sådant meddelande publiceras på Webbplatsen eller skickas till Kunden via e-post. Om Kunden har tecknat ett abonnemang med bindningstid träder ändringen inte i kraft förrän tidigast 30 dagar efter att bindningstiden har löpt ut.

8. Användning av Tjänsterna m.m.

Kunden ansvarar för att Tjänsterna inte används i strid med gällande lagstiftning samt att Tjänsterna endast används för personligt och privat bruk. Allt material som Kunden får tillgång till genom Tjänsterna skyddas av svensk och internationell upphovsrättslagstiftning, och annan tillämplig lagstiftning. Kunden får inte förfoga över material som Kunden får tillgång till genom Tjänsterna i strid med upphovsrättslagstiftningen, annan tillämplig lagstiftning eller i strid med detta Avtal. Detta innebär bland annat att Kunden inte får sprida eller kopiera sådant material, inte tillgängliggöra materialet till allmänheten eller använda materialet i kommersiellt syfte. Kunden får inte låta annan person använda Kundens inloggningsuppgifter. Kunden får inte kringgå, ta bort, ändra eller i övrigt påverka den teknik och/eller det säkerhetssystem som C More använder för att skydda Tjänsterna. Kundens agerande i strid med denna punkt 8 ska alltid anses som ett väsentligt avtalsbrott och medföra rätt för C More att omedelbart säga upp Avtalet och stänga av Kunden från att använda Tjänsterna utan skyldighet att återbetala erlagd ersättning oavsett bindningstid. Sådant agerande kan även medföra skadeståndsskyldighet för Kunden. C More förbehåller sig även rätten att i övrigt stänga av Kunden från all användning av Tjänsterna, utan skyldighet att återbetala erlagd ersättning oavsett bindningstid, vid brott mot detta Avtal.

9. C Mores ansvar för fel i och försenad leverans av Tjänsterna

Tjänsternas karaktär gör att störningar, t.ex. på grund av överbelastning, nätverks- och/eller andra kommunikationsfel och/eller problem, kan förekomma som kan innebära att Kunden inte kan ta del av köpt innehåll. C More ansvarar inte för att Kunden inte kan ta del av Tjänsterna på grund av sådan överbelastning, fel och/eller problem. Utöver vad som anges ovan är C Mores ansvar ytterligare begränsat till att endast omfatta fel i och försenad leverans av Tjänst som beror på C More. C More ansvarar t.ex. inte för fel och försening som beror på Kunden eller fel i Kundens utrustning (såsom t.ex. att den inte uppfyller de tekniska förutsättningarna under punkten 2 ovan) eller annan utrustning som inte tillhör C More. C Mores ansvar omfattar inte i något fall skada i eller förlust i näringsverksamhet.

10. Olämpligt innehåll

Det kan finnas innehåll i Tjänsterna som kan vara eller uppfattas som är olämpligt för minderåriga eller andra. Kunden ansvarar för att minderåriga inte tar del av olämpligt innehåll via Kundens användarkonto.

11. Reklamation

Om Kunden anser att Tjänsterna är felaktig eller att leverans av Tjänsterna är försenad måste Kunden, för att få åberopa felet, lämna en reklamation genom att kontakta C Mores kundservice inom två (2) månader från det att felet inträffade (kontaktuppgifter till kundservice återfinns under punkt 20 i dessa villkor eller på Webbplatsen).

Vid reklamation ska Kunden uppge viss information såsom t.ex. vilket innehåll (film, serieavsnitt, match etc.) som reklamationen avser, datum och klockslag för felet/förseningen, vilken internetoperatör som Kunden har, Kundens postadress, en detaljerad redogörelse för felet/förseningen etc. Kunden ska vidare skicka med kvittot för det köpta abonnemanget eller tjänsten eller på annat sätt kunna visa sitt inköp.

12. Sociala medier

Tjänsterna kan låta Kunden integrera sina aktiviteter i Tjänsterna med funktionalitet som tillhandahålls av andra nätverkstjänster, t.ex. Twitter och Facebook (”Sociala Medier”), genom att exempelvis låta andra ta del av den profil som Kundens har på Tjänsterna samt dela länkar med andra användare av Tjänsterna. Om Kunden väljer att aktivera sådan funktion kan det bli möjligt för andra att se den profil som Kunden har på Tjänsterna. Kunden samtycker till att C More inte ansvarar för innehållet när det har integrerats med Sociala Medier. C More förbehåller sig dock rätten att omedelbart stänga av hela eller delar av Tjänsterna om Kunden använder Tjänsterna i samband med Sociala Medier på ett sätt som C More bedömer som klandervärt, såsom t.ex. att (i) publicera eller skapa något som innebär förtal, förolämpning, trakasseri, mobbing eller som på något annat sätt är stötande eller klandervärt, (ii) skicka skräppost till andra användare och/eller (iii) i övrigt göra något som strider mot gällande lagstiftning och/eller föreskrifter.

13. Avtalstid och uppsägning

Avtalet gäller under Abonnemangsperioden och förlängs automatiskt i enlighet med punkten 4 ovan, om Kunden inte säger upp abonnemanget. Kunden har rätt att säga upp abonnemanget när som helst om abonnemanget inte har någon bindningstid, genom att kontakta C Mores kundservice (kontaktuppgifter till kundservice återfinns under punkt 20 i dessa villkor eller på Webbplatsen). Någon återbetalning av redan betald abonnemangsavgift sker dock inte. C More kan, utöver vad som anges i punkten 8, säga upp Avtalet med omedelbar verkan om C More (i) beslutar att stänga Tjänsterna helt eller delvis, (ii) beslutar att väsentligen förändra Tjänsterna och/eller innehåll eller (iii) har annan skälig anledning att säga upp Avtalet. Uppsägning av Avtalet från C Mores sida kan ske via e-post, telefon eller information på Webbplatsen.

Om C More säger upp Avtalet enligt (i)-(iii) i denna punkt ska C More i förekommande fall återbetala den del av Kundens erlagda ersättning avseende köp av abonnemang som motsvarar återstående del av Abonnemangsperioden efter uppsägning.

14. Personuppgifter

I samband med att Kunden registrerar ett konto på Webbplatsen lämnar Kunden personuppgifter som C More bl.a. använder för att erbjuda en relevant och intressant tjänst. I viss utsträckning kan C More via cookies och liknande teknologier, få information om vilket innehåll Kunden föredrar och hur Kunden rör sig på C Mores plattformar.

C More värnar om Kundens integritet och den personuppgiftsbehandling som sker i Tjänsten är i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation).

Mer information om hur C More behandlar Kundens personuppgifter hittar återfinns i C Mores Personuppgiftspolicy [uppdaterad personuppgiftspolicy kommer inom kort].

15. Cookies

C More använder cookies och liknande teknologier på sina plattformar, t.ex. för att förbättra användarupplevelsen, mäta reklam och upptäcka användningen av annonsblockeringsverktyg på Tjänsten. För mer information om hur C More använder cookies, [uppdaterad cookiepolicy kommer inom kort].

Kunden har alltid möjlighet att säga nej till cookies etc. För att göra detta krävs det att Kunden ändrar inställningarna i sin webbläsare. Observera att ett blockerande av cookies kan resultera i att Kunden inte får tillgång till alla sidor och funktioner på Webbplatsen. Det kan även komma att försämra Kundens användarupplevelse. För mer detaljerad information om cookies och hur Kunden kan stänga av cookies, se www.minacookies.se]

16. Ändring av Användarvillkoren, Tjänsterna och innehåll samt överlåtelse av Avtalet

C More förbehåller sig rätten att när som helst ändra Användarvillkoren, Tjänsterna och/eller innehåll i Tjänsterna. Meddelande om ändring i Användarvillkoren som inte är till uppenbar fördel för Kunden kommer som regel att lämnas via e-postmeddelande eller på Webbplatsen, varför Kunden rekommenderas att regelbundet uppdatera sig via Webbplatsen. Om Kunden inte accepterar meddelad ändring av Användarvillkoren som inte är till uppenbar fördel för Kunden, har Kunden rätt att frånträda Avtalet i berörd del med verkan från den tidpunkt ändringen träder i kraft. Kunden äger vid frånträdande av Avtalet enligt denna punkt rätt att få tillbaka den del av erlagd ersättning som motsvarar återstående del av Abonnemangsperioden efter uppsägning. Om Kunden inte inom 30 dagar från och med att ändring har meddelats informerar C More om att Kunden vill frånträda Avtalet innebär det att Kunden accepterar ändringen. Vidare gäller att om Kunden fortsätter att använda Tjänsterna efter att det att ändring av de Användarvillkoren, Tjänsterna och/eller innehåll i Tjänsterna har trätt ikraft, ska Kunden anses ha accepterat sådan ändringen. C More har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till annan.

17. Tvist

Vid tvist mellan C More och Kunden ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas, kan tvisten avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden. Part har dock alltid rätt att väcka talan vid allmän domstol.

18. Kundservice

Kunden är välkommen att kontakta C Mores kundservice för ytterligare information eller vid behov av support. Kontaktuppgifter till C Mores kundservice återfinns under punkten 20 i dessa villkor eller på Webbplatsen.

19. Kontaktuppgifter till C More Entertainment AB

C More Entertainment AB, org. nr 556053-7309

Tegeluddsvägen 3-5

115 84 Stockholm

20. Kontaktuppgifter till C Mores kundservice

Telefon: 0771-481 481

Epost: info@cmore.se