Användarvillkor C More

Gäller fr o m 15 april 2019 - 30 november 2019 för existerande kunder

1. Allmänt

C More Entertainment AB (”C More”) är en internetbaserad distributör av tjänster (”Tjänsterna”) som ger användaren möjlighet att beroende på valt paket genom streaming se sport, filmer, serier, TV-program, barninnehåll och linjära TV-kanaler via internet på www.cmore.se (”Webbplatsen”) och i C Mores appar. För att en användare (”Användare”) ska kunna få tillgång till Tjänsterna krävs, utöver betalning, att Användaren har registrerat ett användarkonto på Webbplatsen eller i vår appar. Ett användarkonto skapas när Användaren själv registrerar sig på Webbplatsen, i appen eller genom att Användaren ingår ett avtal om tillgång till Tjänsterna med en digital-tv operatör, en C More-säljare, återförsäljare, iTunes eller samarbetspartner till C More.

C More och TV4 AB, org. nr 556242-7152, ingår i samma koncern (med Bonnier Broadcasting AB org. nr 556802-5646 som gemensam ägare). C Mores systertjänst TV4 Play tillhandahålls av TV4 AB och är en gratistjänst där användare bland annat kan ta del av TV4-innehåll med reklam. Tjänsterna bygger på samma tekniska plattform, vilket innebär att när Användaren skapar ett användarkonto på Webbplatsen så skapas även ett vilande konto för TV4 Play, och om en användare skapar ett konto för TV4 Play så skapas ett vilande konto på Webbplatsen. Ett vilande konto för TV4 Play aktiveras sedan om Användaren väljer att komplettera med obligatoriska uppgifter på TV4 Play och ett vilande konto på Webbplatsen aktiveras om användaren väljer att köpa något av de paket (prenumeration) som finns på C More.

Dessa villkor (”Användarvillkor”) utgör tillsammans med de övriga villkor och den information som anges i samband med köp av prenumeration, antingen via tredje part såsom t.ex. en digital-TV operatör eller direkt från C More, de villkor som gäller för användning av Tjänsterna.

För de Användare som köpt prenumeration och ingått avtal om tillgång till Tjänsterna med tredje part såsom t.ex. en digital-TV operatör gäller dock inte punkterna 3-10 och 18 nedan (sådan Användare hänvisas i stället till det avtal som Användaren ingått med aktuell tredje part). Om du köper en C More prenumeration via iTunes kommer iTunes villkor gälla för t.ex. reklamation, uppsägning och ångerrätt. iTunes villkor ska ges företräde vid konflikt när köp skett via iTunes. Du godkänner iTunes villkor i samband med att du gör köpet.

För de Användare som köpt prenumeration och ingått avtal om tillgång till Tjänsterna direkt med C More gäller dessa Användarvillkor i sin helhet (Användarvillkoren tillsammans med övriga villkor i samband med köpet utgör avtalet mellan Användaren och C More, ”Avtalet”).

Användaren ansvarar för att de uppgifter som Användaren lämnar i samband med skapande av användarkonto är korrekta samt att löpande meddela C More om uppgifterna ändras. Användaren ansvarar för att ingen annan får tillgång till Användarens inloggningsuppgifter och lösenord. Användaren ska omedelbart meddela C More om Användaren vet eller misstänker att någon annan än Användaren har fått tillgång till inloggningsuppgifter och lösenord.

2. Tekniska och geografiska förutsättningar för att använda Tjänsterna

För att kunna använda Tjänsterna krävs att Användaren har nödvändig utrustning, mjukvara och internetkapacitet. C More ansvarar inte för fel och/eller försening som beror på att Användaren inte har nödvändig utrustning, mjukvara och/eller internetkapacitet. Användaren kan ta del av innehåll på olika mottagarenheter som har Windows, OS X och iOS. Användaren har inte rätt att registrera fler än fem (5) mottagarenheter och kan aldrig ta del av innehåll från Tjänsterna på fler än två (2) mottagarenheter samtidigt. C More förbehåller sig rätten att ändra de tekniska förutsättningarna från tid till annan. Användaren har endast rätt ta del av innehåll via Tjänsterna när Användaren befinner sig i Sverige. Från och med 1 april 2018 har Användaren dock möjlighet att under vissa förutsättningar och i enlighet Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2017/1128 om gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online på den inre marknaden ta del av innehåll via Tjänsterna när Användaren tillfälligt befinner sig utanför Sverige men inom EU/EES.

3. Pris, betalning och hantering av betalningsinformation

För att ingå avtal måste kunden vara 18 år. Prenumeration tecknas för den period som framgår av informationen och villkoren vid köpet (”prenumerationsperiod”). Om Användare har valt en kampanj med bindningstid övergår prenumerationsperioden till att bli en 30 dagarsperiod efter att bindningstiden har löpt ut, se vidare under punkten 4, ”Automatisk förnyelse av prenumeration”.

Betalning av prenumerationsavgiften sker i förskott till dess Användaren säger upp prenumerationen. Prenumerationsavgiften betalas genom att avgiften dras från det kreditkort som Användare har angivit eller genom betalning av faktura eller genom annat betalsätt som C More erbjuder från tid till annan.

Om du köpt din prenumeration via iTunes kommer prenumerationsavgiften att dras från det kreditkort eller betalkort som du har anslutit till iTunes. Avgiften dras 24 timmar innan innevarande prenumerationsperiod upphör. För mer information, se villkoren för iTunes.

Om betalning sker via kreditkort förfaller prenumerationsavgift för en förnyad prenumerationsperiod till betalning den sista dagen i innevarande prenumerationsperiod. Om betalning sker via faktura förfaller prenumerationsavgift för en förnyad prenumerationsperiod till betalning på förfallodagen som angivits på fakturan. Pris för köp av innehåll utöver det som ingår i prenumeration (t.ex. styckesköp) framgår av den prislista som gäller från tid till annan och som återfinns på Webbplatsen. Samtliga priser är angivna inklusive moms och i svenska kronor (SEK).

Utöver betalning till C More (eller annan med vilken Användaren har ingått avtal om tillgång till Tjänsterna) för prenumeration eller t.ex. innehåll vid styckesköp, tillkommer den avgift som Användaren betalar till sin internetoperatör, vilket hanteras mellan Användaren och dennes internetoperatör utanför ramen för dessa Användarvillkor.

Betalning till C More sker via den eller de betalningsförmedlare som C More anlitar från tid till annan. Om du betalar din prenumeration via betallösning som tillhandahålls av tredje part kan du i vissa fall behöva godkänna även denna leverantörs villkor i samband med registrering av betalmetod osv.

Användaren kan betala med kreditkort (VISA eller Mastercard) faktura eller via annan betalmetod som framgår av Webbplatsen/appen där du gör ditt köp. Användaren bör notera att eventuella avgifter och ytterligare villkor kan gälla för användningen av dessa betalningsalternativ.

Om köpet sker via Webbplatsen kommer köpet att bokföras som ”cmore” på ditt kontoutdrag. Användaren ansvarar för att det konto som enligt Avtalet och dessa Användarvillkor ska debiteras prenumerationsavgift på förfallodagen innehåller tillräckliga medel för att täcka den prenumerationsavgift som debiteras från tid till annan. Om medel saknas förbehåller sig C More rätten att skicka faktura. Vid försenad betalning har C More rätt att debitera Användaren dröjsmålsränta enligt räntelagen, lagstadgad påminnelseavgift och i förekommande fall lagstadgad inkassoavgift. Vidare har C More rätt att omedelbart säga upp Avtalet helt eller delvis eller på annat sätt begränsa Användarens tillgång till Tjänsterna.

För det fall Användaren har köpt prenumeration eller t.ex. innehåll genom styckesköp via en tredje part (digital-tv operatör, återförsäljare eller annan samarbetspartner till C More) och betalningen enligt Användarens avtal med sådan tredje part ska ske till denna, gäller de betalalternativ och betalningsvillkor som framgår av Användarens avtal med sådan tredje part. De betalningsvillkor som gäller för köp via iTunes framgår av iTunes vid var tid tillämpliga villkor.

4. Automatisk förnyelse av prenumeration

Prenumeration förnyas automatiskt genom att prenumerationsperioden förlängs med 30 dagar förutsatt att Användaren inte har sagt upp prenumerationen. Detta innebär att C More kommer att fortsätta att debitera prenumerationsavgift i enlighet med punkten 3 till dess Användaren säger upp prenumerationen.

Om du som tecknat prenumeration i Apple TV eller en iOS enhet via iTunes vill ändra ditt paket gör du detta i iTunes. Önskar du avsluta din prenumeration som köpt via iTunes ska även detta ske via iTunes och detta ska då ske 24 timmar innan den innevarande prenumerationsperiodens upphörande.

5. Distansavtalslagen och begränsningar i ångerrätten

Avtalet omfattas av distansavtalslagen. Detta innebär bl.a. att Användaren har rätt att frånträda Avtalet (ångerrätt) inom 14 dagar från den dag då Avtalet träffades (ångerfristen). För att utnyttja ångerrätten ska Användaren innan ångerfristens utgång kontakta C Mores kundservice (telefon: 0771-481 481). Observera att ångerrätten är begränsad. Om Användaren loggar in på Tjänsterna och aktiverar streaming av innehåll samtycker Användaren till att C More påbörjar fullgörandet av Tjänsterna, även om ångerfristen inte skulle ha löpt ut. Detta innebär att Användaren har samtyckt till att Tjänsterna har fullgjorts och att det därmed inte finns någon ångerrätt från och med den tidpunkt då Användaren aktiverar streaming av innehåll. Användaren kan också meddela C More om åberopande av ångerrätten genom att fylla i och posta Konsumentverkets blankett till C More. Blanketten finns här: Blanketten skickas till C Mores kundservice via epost (info@cmore.se).

Har du köpt din prenumeration via iTunes så gäller de regler för ångerrätt, reklamation osv som framgår av iTunes villkor.

6. Kampanjer och Gratiserbjudanden

C More kan komma att erbjuda nya användare att utan kostnad (”Gratiserbjudande”) använda Tjänsterna under viss period (”Gratisperiod”). Rätten att ta del av ett Gratiserbjudande kan vara villkorad av att (i) varken Användaren eller någon i Användarens hushåll har tecknat en prenumeration till reducerat pris (”Kampanjerbjudande”) respektive Gratiserbjudande under de senaste tolv (12) månaderna och (ii) Användaren inte har varit Användare under de senaste tolv (12) månaderna.

Utöver de villkor som anges här kan ett Gratiserbjudande vara förenat med vissa ytterligare villkor. Dessa villkor framgår där du registrerar dig för Gratiserbjudandet. Efter Gratisperiodens utgång kommer Användaren, förutsatt att Användaren inte säger upp Gratiserbjudandet enligt nedan, att debiteras det pris som C More eller tredje part har meddelat ska gälla för Tjänsterna efter Gratisperioden. Detta innebär att Gratiserbjudandet övergår till en prenumeration och att C More kommer att debitera sådan prenumerationsavgift till dess Användaren säger upp Prenumerationen eller C More meddelar Användaren att något annat pris ska gälla. Om Användaren säger upp ett Gratiserbjudande under Gratisperioden har C More rätt att omedelbart avsluta Gratiserbjudandet och avsluta Användarens tillgång till de relevanta Tjänsterna.

Du som har registrerat dig för Gratiserbjudande i en iOS enhet via iTunes kan utnyttja erbjudandet från och med att du har accepterat erbjudandet och bekräftat kontouppgifterna i en iOS enhet. Om du tecknar en prenumeration under pågående Gratisperiod övergår Gratiserbjudandet till en prenumeration och outnyttjad Gratisperiod anses förverkad.

7. Ändring av prenumerationsavgift

C More har rätt att ändra prenumerationsavgiften (även under Kampanjperioden) genom att meddela Användaren senast 30 dagar innan dess att ändringen träder ikraft. Sådant meddelande publiceras på Webbplatsen, i appen eller skickas till Användaren via e-post. Om Användaren har tecknat ett prenumeration med bindningstid träder ändringen inte i kraft förrän tidigast 30 dagar efter att bindningstiden har löpt ut.

  1. C Mores ansvar för fel i och försenad leverans av Tjänsterna Tjänsternas karaktär gör att störningar, t.ex. på grund av överbelastning, nätverks- och/eller andra kommunikationsfel och/eller problem, kan förekomma som kan innebära att Användaren inte kan ta del av köpt innehåll. C More ansvarar inte för att Användaren inte kan ta del av Tjänsterna på grund av sådan överbelastning, fel och/eller problem. Utöver vad som anges ovan är C Mores ansvar ytterligare begränsat till att endast omfatta fel i och försenad leverans av Tjänst som beror på C More. C More ansvarar t.ex. inte för fel och försening som beror på Användaren eller fel i Användarens utrustning (såsom t.ex. att den inte uppfyller de tekniska förutsättningarna under punkten 2 ovan) eller annan utrustning som inte tillhör C More. C Mores ansvar omfattar inte i något fall skada i eller förlust i näringsverksamhet. För det fall Användaren har köpt prenumeration eller t.ex. innehåll genom styckesköp via en tredje part (digital-tv operatör, återförsäljare eller annan samarbetspartner till C More) ansvarar C More inte på något sätt, oavsett orsak, för att Användaren inte kan ta del av Tjänsterna. C More hänvisar i dessa fall Användaren till de villkor som framgår av Användarens avtal med sådan tredje part.

Vad som gäller vid reklamation av prenumeration eller annan tjänst som köpts via iTunes, se iTunes villkor.

9. Reklamation

Om Användaren anser att Tjänsterna är felaktiga eller att leverans av Tjänsterna är försenad måste Användaren, för att få åberopa felet, lämna en reklamation genom att kontakta C Mores kundservice inom två (2) månader från det att felet inträffade (kontaktuppgifter till kundservice återfinns under punkt 20 i dessa Användarvillkor eller på Webbplatsen).

Vid reklamation ska Användaren uppge viss information såsom t.ex. vilket innehåll (film, serieavsnitt, match etc.) som reklamationen avser, datum och klockslag för felet/förseningen, vilken internetoperatör som Användaren har, Användarens postadress, en detaljerad redogörelse för felet/förseningen etc. Användaren ska vidare skicka med kvittot för det köpta prenumerationen eller Tjänsten eller på annat sätt kunna verifiera sitt inköp.

För reklamation av prenumeration eller annan tjänst som köpts via iTunes, se iTunes villkor för mer information.

10. Avtalstid och uppsägning

Avtalet gäller under Prenumerationsperioden och förlängs automatiskt i enlighet med punkten 4 ovan, om Användaren inte säger upp prenumerationen. Användaren har rätt att säga upp prenumerationen när som helst förutsatt att prenumerationen inte har någon bindningstid, genom att kontakta C Mores kundservice (kontaktuppgifter till kundservice återfinns under punkt 22 i dessa villkor eller på Webbplatsen). Någon återbetalning av redan betald prenumerationsavgift sker dock inte.

För uppsägning av prenumeration som gjorts via iTunes, se iTunes villkor.

11. Användning av Tjänsterna m.m.

Användaren ansvarar för att Tjänsterna inte används i strid med gällande lagstiftning samt att Tjänsterna endast används för personligt och privat bruk. Allt material som Användaren får tillgång till genom Tjänsterna skyddas av svensk och internationell upphovsrättslagstiftning, och annan tillämplig lagstiftning. Användaren får inte förfoga över material som Användaren får tillgång till genom Tjänsterna i strid med upphovsrättslagstiftningen, annan tillämplig lagstiftning eller i strid med detta Användarvillkor. Detta innebär bland annat att Användaren inte får sprida eller kopiera sådant material, inte tillgängliggöra materialet till allmänheten eller använda materialet i kommersiellt syfte. Användaren får inte låta annan person använda Användarens inloggningsuppgifter. Användaren får inte kringgå, ta bort, ändra eller i övrigt påverka den teknik och/eller det säkerhetssystem som C More använder för att skydda Tjänsterna. Användarens agerande i strid med denna punkt 11 ska alltid anses som ett väsentligt avtalsbrott och medföra rätt för C More att omedelbart stänga av Kunden från att använda Tjänsterna utan skyldighet att återbetala erlagd ersättning oavsett bindningstid. Sådant agerande kan även medföra skadeståndsskyldighet för Kunden. C More förbehåller sig även rätten att i övrigt stänga av Kunden från all användning av Tjänsterna, utan skyldighet att återbetala erlagd ersättning oavsett bindningstid, vid brott mot dessa Användarvillkor.

12. Olämpligt innehåll

Det kan finnas innehåll i Tjänsterna som kan vara eller uppfattas som är olämpligt för minderåriga eller andra. Användaren ansvarar för att minderåriga inte tar del av olämpligt innehåll via Användarens användarkonto.

13. Sociala medier

Tjänsterna kan låta Användaren integrera sina aktiviteter i Tjänsterna med funktionalitet som tillhandahålls av andra nätverkstjänster, t.ex. Twitter och Facebook (”Sociala Medier”), genom att exempelvis låta andra ta del av den profil som Användaren har på Tjänsterna samt dela länkar med andra användare av Tjänsterna. Om Användaren väljer att aktivera sådan funktion kan det bli möjligt för andra att se den profil som Användaren har på Tjänsterna. Användaren samtycker till att C More inte ansvarar för innehållet när det har integrerats med Sociala Medier. C More förbehåller sig dock rätten att omedelbart stänga av hela eller delar av Tjänsterna om Användaren använder Tjänsterna i samband med Sociala Medier på ett sätt som C More bedömer som klandervärt, såsom t.ex. att (i) publicera eller skapa något som innebär förtal, förolämpning, trakasseri, mobbing eller som på något annat sätt är stötande eller klandervärt, (ii) skicka skräppost till andra användare och/eller (iii) i övrigt göra något som strider mot gällande lagstiftning och/eller föreskrifter.

14. Rätt till Uppsägning

C More kan, utöver vad som anges i punkten 11, stänga av Tjänsten med omedelbar verkan om C More (i) beslutar att stänga Tjänsterna helt eller delvis, (ii) beslutar att väsentligen förändra Tjänsterna och/eller innehåll eller (iii) har annan skälig anledning att stänga ner Tjänsten. Från C Mores sida kan uppsägning ske via e-post, telefon eller information på Webbplatsen. Återbetalning kan enbart ske i det fall kund har ett direktavtal med C More.

15. Personuppgifter

I samband med att Användaren registrerar ett konto på Webbplatsen lämnar Användaren personuppgifter som C More bl.a. använder för att erbjuda en relevant och intressant tjänst. I viss utsträckning kan C More via cookies och liknande teknologier, få information om vilket innehåll Användaren föredrar och hur Användaren rör sig på C Mores plattformar.

Personuppgifter som Användare som köpt prenumeration och ingått avtal med tredje part (såsom t.ex. en digital-TV operatör) lämnar i samband med inloggning i Tjänsten ansvara sådan tredje part för. För mer information om hur sådan tredje part behandlar personuppgifterna får Användaren vända sig direkt till sådan tredje part. För övriga personuppgifter som behandlas i samband med att Användaren skapar ett C More-konto och använder Tjänsten ansvarar C More.

C More värnar om Användarens integritet och den personuppgiftsbehandling som sker i Tjänsten är i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation). Mer information om hur C More behandlar Användarens personuppgifter hittar återfinns i C Mores Personuppgiftspolicy).

För information om vilken personuppgiftshantering som sker i samband med köp via iTunes, se iTunes villkor och integritetspolicy.

16. Cookies

C More använder cookies och liknande teknologier på sina plattformar, t.ex. för att förbättra användarupplevelsen, mäta reklam och upptäcka användningen av annonsblockeringsverktyg på Tjänsten. För mer information om hur C More använder cookies, läs här. Användaren har alltid möjlighet att säga nej till cookies etc. För att göra detta krävs det att Användaren ändrar inställningarna i sin webbläsare. Observera att ett blockerande av cookies kan resultera i att Användaren inte får tillgång till alla sidor och funktioner på Webbplatsen. Det kan även komma att försämra Användarens användarupplevelse. För mer detaljerad information om cookies och hur Användaren kan stänga av cookies, se www.minacookies.se.

17. Ändring av Användarvillkoren, Tjänsterna och innehåll

C More förbehåller sig rätten att när som helst ändra Användarvillkoren, Tjänsterna och/eller innehåll i Tjänsterna. Meddelande om ändring i Användarvillkoren som inte är till uppenbar fördel för Användaren kommer som regel att lämnas via e-postmeddelande eller på Webbplatsen, varför Användaren rekommenderas att regelbundet uppdatera sig via Webbplatsen. Om Användaren fortsätter att använda Tjänsterna efter att det att ändring av Användarvillkoren, Tjänsterna och/eller innehåll i Tjänsterna har trätt ikraft, ska Användaren anses ha accepterat ändringen. C More har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Användarvillkor till annan.

Om du köpt din prenumeration via iTunes och iTunes villkor är i konflikt med våra villkor så ges iTunes villkor företräde. Vi rekommenderar dig att regelbundet ta del av iTunes villkor för att säkerställa att du är informerad om ändringar.

18. Användarens rätt att frånträda Avtalet

Om Användaren inte accepterar meddelad ändring av Användarvillkoren (enligt punkt 17 ovan) som inte är till uppenbar fördel för Användaren, har Användaren rätt att frånträda Avtalet i berörd del med verkan från den tidpunkt ändringen träder i kraft. Användaren äger vid frånträdande av Avtalet enligt denna punkt rätt att få tillbaka den del av erlagd ersättning som motsvarar återstående del av Prenumerationsperioden efter uppsägning. Om Användaren inte inom 30 dagar från och med att ändring har meddelats informerar C More om att Användaren vill frånträda Avtalet innebär det att Användaren accepterar ändringen. Om Användaren fortsätter att använda Tjänsterna efter att det att ändring av Användarvillkoren, Tjänsterna och/eller innehåll i Tjänsterna har trätt ikraft, ska Användaren anses ha accepterat ändringen. C More har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Användarvillkor och Avtalet till annan.

19. Tvist

Vid tvist mellan C More och Användaren ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas, kan tvisten avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden. Som konsument kan du även använda dig av EU:s onlineplattform för att lämna ett klagomål och få hjälp av ett oberoende tvistlösningsorgan. Part har även alltid rätt att väcka talan vid allmän domstol.

20. Kundservice

Användaren är välkommen att kontakta C Mores kundservice för ytterligare information eller vid behov av support. Kontaktuppgifter till C Mores kundservice återfinns under punkten 22 i dessa villkor eller på Webbplatsen.

21. Kontaktuppgifter till C More Entertainment AB

C More Entertainment AB, org. nr 556053-7309 Tegeluddsvägen 3-5 115 84 Stockholm

22. Kontaktuppgifter till C Mores kundservice

Telefon: 0771-481 481 E-post: info@cmore.se