Användarvillkor C More

(Användare via digital-tv operatör)

Gäller från och med den 1 juli 2021

1. Allmänt

C More Entertainment AB, org nr 556053-7309 (”C More”) är en internetbaserad distributör av tjänster (”Tjänsterna”) som ger användaren möjlighet att beroende på valt paket genom streaming se sport, filmer, serier, TV-program, barninnehåll och linjära TV-kanaler via internet på www.cmore.se (”Webbplatsen”) och i C Mores appar. För att en användare (”Användare”) ska kunna få tillgång till Tjänsterna krävs avtal med digital-tv operatör samt att Användaren har ett registrerat användarkonto.

Ett användarkonto skapas när Användaren själv registrerar sig på Webbplatsen, i appen efter att Användaren ingått ett avtal om tillgång till Tjänsterna med en digital-tv operatör. C More och TV4 AB (org nr 556242-7152) ingår i samma mediehus (TV4 Media AB org nr 556802-5646) och utgör en del av Telia-koncernen.

TV4 Play och Fotbollskanalen är C Mores systertjänster. Alla tre tjänster – C More, TV4 Play och Fotbollskanalen - bygger på samma tekniska plattform, vilket innebär att om Användare skapar ett konto på C More så skapas även ett vilande konto på TV4 Play och Fotbollskanalen och vice versa. Detta vilande konto aktiveras sedan om Användaren väljer att godkänna användarvillkoren för TV4 Play och/eller Fotbollskanalen.

Dessa villkor (”Användarvillkor”) utgör tillsammans med de övriga villkor och den information som anges i samband med köp av abonnemang hos digital-TV operatör de villkor som gäller för användning av Tjänsterna.

Användaren ansvarar för att de uppgifter som Användaren lämnar i samband med skapande av användarkonto är korrekta samt att löpande meddela C More om uppgifterna ändras. Användaren ansvarar för att ingen annan får tillgång till Användarens inloggningsuppgifter och lösenord. Användaren ska omedelbart meddela C More om Användaren vet eller misstänker att någon annan än Användaren har fått tillgång till inloggningsuppgifter och lösenord.

2. Tekniska och geografiska förutsättningar för att använda Tjänsterna

För att kunna använda Tjänsterna krävs att Användaren har nödvändig utrustning, mjukvara och internetkapacitet. C More ansvarar inte för fel och/eller försening som beror på att Användaren inte har nödvändig utrustning, mjukvara och/eller internetkapacitet. Användaren kan ta del av innehåll på olika mottagarenheter som har Windows, Android, OS X och iOS. Användare av Tjänsterna har rätt att ha upp till 5 registrerade enheter och upp till 2 samtidiga strömmar. C More förbehåller sig rätten att ändra de tekniska förutsättningarna från tid till annan.

Användaren har endast rätt att ta del av innehåll via Tjänsterna när Användaren befinner sig i Sverige. Sedan den 1 april 2018 har Användaren dock möjlighet att under vissa förutsättningar och i enlighet Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2017/1128 om gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online på den inre marknaden ta del av innehåll via Tjänsterna när Användaren tillfälligt befinner sig utanför Sverige men inom EU/EES.

3. C Mores ansvar för fel i och försenad leverans av Tjänsterna

Tjänsternas karaktär gör att störningar (t.ex. på grund av överbelastning, nätverks- och/eller andra kommunikationsfel och/eller problem) kan förekomma som kan innebära att Användaren inte kan ta del av köpt innehåll. C More ansvarar inte för att Användaren inte kan ta del av Tjänsterna på grund av sådan överbelastning, fel och/eller problem. För det fall Användaren har köpt abonnemang via en digital-tv operatör ansvarar C More inte på något sätt, oavsett orsak, för att Användaren inte kan ta del av Tjänsterna. C More hänvisar i dessa fall Användaren till de villkor som framgår av Användarens avtal med sådan tredje part.

4. Användning av Tjänsterna m.m.

Användaren ansvarar för att Tjänsterna inte används i strid med gällande lagstiftning samt att Tjänsterna endast används för personligt och privat bruk. Allt material som Användaren får tillgång till genom Tjänsterna skyddas av svensk och internationell upphovsrättslagstiftning, och annan tillämplig lagstiftning. Användaren får inte förfoga över material som Användaren får tillgång till genom Tjänsterna i strid med upphovsrättslagstiftningen, annan tillämplig lagstiftning eller i strid med detta Användarvillkor. Detta innebär bland annat att Användaren inte får sprida eller kopiera sådant material, inte tillgängliggöra materialet till allmänheten eller använda materialet i kommersiellt syfte. Användaren får inte låta annan person använda Användarens inloggningsuppgifter. Användaren får inte kringgå, ta bort, ändra eller i övrigt påverka den teknik och/eller det säkerhetssystem som C More använder för att skydda Tjänsterna.

Användarens agerande i strid med denna punkt ska alltid anses som ett väsentligt avtalsbrott och medför rätt för C More att omedelbart stänga av Användaren från att använda Tjänsterna, utan skyldighet att återbetala erlagd ersättning oavsett bindningstid. Sådant agerande kan även medföra skadeståndsskyldighet för Användaren. C More förbehåller sig även rätten att i övrigt stänga av Användaren från all användning av Tjänsterna, utan skyldighet att återbetala erlagd ersättning oavsett bindningstid vid brott mot dessa Användarvillkor.

5. Olämpligt innehåll

Det kan finnas innehåll i Tjänsterna som kan vara eller uppfattas som olämpligt för minderåriga eller andra. Användaren ansvarar för att minderåriga inte tar del av olämpligt innehåll via Användarens användarkonto.

6. Sociala medier

Tjänsterna kan låta Användaren integrera sina aktiviteter i Tjänsterna med funktionalitet som tillhandahålls av andra nätverkstjänster, t.ex. Twitter och Facebook (”Sociala Medier”), genom att exempelvis låta andra ta del av den profil som Användaren har på Tjänsterna samt dela länkar med andra användare av Tjänsterna. Om Användaren väljer att aktivera sådan funktion kan det bli möjligt för andra att se den profil som Användaren har på Tjänsterna. Användaren samtycker till och är införstådd med att C More inte ansvarar för innehållet när det har integrerats med Sociala Medier.

C More förbehåller sig rätten att omedelbart stänga av hela eller delar av Tjänsterna om Användaren använder Tjänsterna i samband med Sociala Medier på ett sätt som C More bedömer som klandervärt, t.ex. (i) publicering som innebär förtal, förolämpning, trakasseri, mobbing eller som på något annat sätt är stötande eller klandervärt, (ii) skicka skräppost till andra användare, och/eller (iii) i övrigt göra något som strider mot gällande lagstiftning och/eller föreskrifter.

7. Rätt till Uppsägning

C More kan, utöver vad som anges i punkten 4, stänga av Tjänsterna med omedelbar verkan om C More (i) beslutar att stänga Tjänsterna helt eller delvis, (ii) beslutar att väsentligen förändra Tjänsterna och/eller innehåll eller (iii) har annan skälig anledning att stänga ner Tjänsterna. Från C Mores sida kan uppsägning ske via email, telefon eller information på Webbplatsen. Återbetalning kan enbart ske i det fall Användaren har ett direktavtal med C More.

8. Personuppgifter

Personuppgifter som Användare som ingått avtal med en digital-TV operatör lämnar i samband med inloggning i Tjänsterna ansvarar sådan tredje part för. För mer information om hur sådan tredje part behandlar personuppgifterna får Användaren vända sig direkt till sådan tredje part. För övriga personuppgifter som behandlas i samband med att Användaren skapar ett C More-konto och använder Tjänsterna ansvarar C More. Mer information om hur C More behandlar personuppgifter hittar du här.

C More använder också cookies och liknande teknologier på sina plattformar, för mer information om hur cookies hanteras, läs här.

9. Ändring av Användarvillkoren, Tjänsterna och innehåll mm.

C More förbehåller sig rätten att när som helst ändra Användarvillkoren, Tjänsterna och/eller innehåll i Tjänsterna. Ändring i Användarvillkoren som inte är till uppenbar fördel för Användaren kommer som regel att kommuniceras via email/meddelande, på Webbplatsen eller i appen, varför Användaren rekommenderas att regelbundet uppdatera sig via Webbplatsen och/eller appen.

Innehållet i våra Tjänster uppdateras regelbundet och förändras kontinuerligt (rättigheter tillkommer och utgår) och sådana förändringar ska inte ses som ändringar under denna punkt. Detta innebär bland annat att C More inte är skyldig att kommunicera sådana förändringar och att nämnda förändringar alltid kan genomföras utan Användarens godkännande.

Om Användaren fortsätter att använda Tjänsterna efter att det att ändring av Användarvillkoren, Tjänsterna och/eller innehåll i Tjänsterna har trätt ikraft, ska Användaren anses ha accepterat ändringen. Du hittar alltid de tidigare villkoren här.

C More har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Användarvillkor och Avtalet till annan.

10. Tvist

Vid tvist mellan C More och Användaren ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom överenskommelse. Part har även alltid rätt att väcka talan vid allmän domstol.

11. Kundservice

Användaren är välkommen att kontakta C Mores kundservice för ytterligare information eller vid behov av support. Kontaktuppgifter till C Mores kundservice återfinns under punkten 12 i dessa villkor eller på Webbplatsen.

12. Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till C Mores kundservice

Telefon: 0771-481 481

E-post: info@cmore.se